Најава / Регистрација

ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ

Контролор на вашите лични податоци се компаниите:

„Конектлајф“, технологии на податоци (ConnectLife, data technologies, LLC) „Партизанска цеста“ 12, 3320 Велење, Словенија (Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia), која дејствува како главен контролор на податоците за компаниите што произведуваат и/или тргуваат со брендирани уреди на компаниите на Хајсенс групата во Европа (Hisense Europe Group) (Хајсенс/Hisense, Тошиба/Toshiba, Горење/Gorenje, Шарп/Sharp, Аско/Asko, ATAG, Пилгрим/Pelgrim, Етна/Etna, Кортинг/Körting, Мора/Mora, Упо/Upo).

Горење Дооел Скопје, бул. 8ми септември бр. 18 лок. 10, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

(Обата контролори на податоци, понатаму во текстот: Компанијата) 

Ние сериозно и одговорно се однесуваме кон вашите лични податоци, со почитување на одредбите од Општата регулатива за заштита на податоците (ОРЗП/GDPR) и на другите важечки прописи од областа на заштитата на личните податоци. Покрај почитувањето на (ОРЗП/GDPR) и во однос на поединци од територии со одредена јурисдикција (Калифорнија, Канада, Мексико), оваа Политика за заштита на податоците ги почитува и другите можни релевантни закони. Овој документ содржи информации за активностите што ги преземаме за обработка на податоците поврзани со личните податоци на корисниците на нашите производи, на нашите клиенти, потенцијалните клиенти и/или на корисниците на веб-локациите.

Покрај политиката за заштита на податоците:

донесовме интерна процедура за заштита на личните податоци, со која се утврдуваат обврските на Компанијата и на вработените во однос на заштитата на личните податоци.

ја усвоивме Политиката на колачиња, која ја регулира заштитата на личните податоци на веб-локациите.

креиравме наменско сандаче за е-пошта, каде што имате можност да нѐ контактирате во врска со сите прашања за вашите лични податоци.

редовно ги едуцираме вработените во врска со управувањето со личните податоци.

редовно ги проверуваме системите за управување со личните податоци и предлагаме начини за нивно подобрување.

 

1. Кој ги обработува вашите лични податоци?

Контролори на вашите лични податоци се:

Компанијата: ConnectLife, data technologies, LLC

Адреса: „Партизанска цеста“ 12, 3320 Велење, Словенија (Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia)

e-адреса: privacy@connectlife.io

 

Компанијата: Горење ДООЕЛ Скопје,

Адреса: Бул. 8ми септември бр. 18 лок. 10,

Телефон: 08/3088-150

e-адреса: gorenje@gorenje.com.mk

Компанијата „Конектлајф“, технологии на податоци (ConnectLife, data technologies, LLC), „Партизанска цеста“ 12, 3320 Велење, Словенија (Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia), (понатаму во текстот: Компанијата), дејствува како главен контролор на податоците за компаниите што произведуваат и/или тргуваат со брендирани уреди на компаниите на Хајсенс групата во Европа (Hisense Europe Group) (Хајсенс/Hisense, Тошиба/Toshiba, Горење/Gorenje, Шарп/Sharp, Аско/Asko, ATAG, Пилгрим/Pelgrim, Етна/Etna, Кортинг/Körting, Мора/Mora, Упо/Upo).

Компанијата Горење ДООЕЛ Скопје е компанија која во локални рамки нуди производи и уреди произведени од компаниите на Хајсенс групата во Европа (Hisense Europe Group).

Други компании во рамките на Хајсенс групата во Европа (Hisense Europe Group) може да се појават како обработувачи на вашите лични податоци. Како такви, компаниите на Хајсенс групата во Европа (Hisense Europe Group) и дистрибутерите ги собираат и на друг начин ги обработуваат вашите лични податоци и нивните начини за обработка на податоците (на пр., веб-локациите, програми за CRM, онлајн-алатки итн.) се однесуваат на целите на оваа политика наведена како наш начин на функционирање. Списокот на другите компании на Хајсенс групата во Европа (Hisense Europe Group), дистрибутерите и надворешните изведувачи е достапен овде.

 

2. Начин на добивање на податоците

Вашите лични податоци ги добиваме врз основа на начинот на користење на нашите веб-локации или апликации, преку колачиња и други онлајн-алатки, преку пополнување на формуларите на нашата веб-локација или во писмена форма, преку телефонска и електронска комуникација, преку друга писмена комуникација и/или преку социјалните мрежи.

 

3. Кој дел од вашите лични податоци го обработуваме и со каква цел?

Во овој дел објаснуваме кои податоци ги обработуваме и со каква цел, во зависност од индивидуалната активност:

3.1. Купувајте преку веб-страницата на Компанијата или со собирање на производи нарачани преку интернет

Со цел да набавиме производи преку веб-страницата на Компанијата или да ги собереме производите нарачани преку интернет, мора да собереме и да обработиме дел од вашите лични податоци (на пр., адресата за испорака), бидејќи само така ќе можеме да ја обработиме вашата нарачка.

За да овозможиме одредена набавка преку веб-страницата на Компанијата или собирање на производи нарачани преку интернет, ќе ги обработиме следните податоци:

идентификационен број на купувачот

титула

име и презиме,

јазик на комуникација,

адреса на фактурирање и адреса за испорака (ако е избрана можноста за испорака)

адреса на e-пошта,

телефонски број,

нарачката (број, вредност),

начин на плаќање,

број на банкарска сметка и/или број на кредитна картичка,

број на производ,

сериски број на производ,

фактура,

историја на купување.

Целта и основата на обработката на претходнонаведените податоци се состојат во тоа да се обезбеди можност за испорака или прифаќање на нарачката, плаќање на нарачката, информации за статусот на вашата нарачка и издавање фактура за извршената набавка. Со поднесувањето на нарачката, вие сте го извеле купувањето, што правно значи дека сте склучиле договор за продажба, и заради исполнување на нашиот дел од обврските кои произлегуваат од договорот за продажба, ние мора да ги обработиме вашите лични податоци (обработката е неопходна за извршување на договорот), а во исто време, со закон сме обврзани да издадеме фактура за извршената набавка (обработката е неопходна за усогласување со законска обврска).

Период на обработка: Податоците поврзани со конкретната набавка се чуваат сè додека можете да остварите одредени права во врска со вашето купување според компетентниот закон (период утврден со законот во кој е можно да се поднесе барање до надлежен суд). Во согласност со даночните и сметководствените прописи, податоците за издавањето фактури се чуваат во текот на одреден период утврден според локалното законодавство.

Што ќе се случи ако не ги оставите вашите лични податоци? Доколку станува збор за онлајн-купување или собирање на производите нарачани преку интернет, нема да можеме да ја извршиме вашата набавка или да ги собереме производите, без да ги обезбедиме претходнонаведените лични податоци. Сепак, вие би можеле да ги купите и да ги подигнете производите директно, во нашата продавница, или во продавниците на партнерите по наш договор кои овозможуваат подигање на производ како услуга.

3.2. Поддршка на клиентите при решавањето на проблемите и барањата за гаранција

За да обезбедиме корисничка поддршка за решавање на проблемите и барањата за гаранција, треба да собереме и да обработиме одреден дел од вашите лични податоци, бидејќи само така можеме да ги исполниме нашите законски обврски во овој поглед.

Со цел да обезбедиме корисничка поддршка за отстранување на проблемите и барањата за гаранција, ќе ги обработиме следните податоци:

име и презиме,

адреса на е-пошта,

телефонски број,

број на нарачката,

детали за купените производи,

датум на купување,

адреса,

јазик на комуникација,

датум на барање за враќање,

историја на услуги,

времетраење на гаранцијата и продолжената гаранција,

вид на гаранција,

гаранција поврзана само за одредени делови од производот,

комуникација преку е-пошта

транскрипт за разговор

снимање на видео конференција (во случај на видео конференција)

слики (во случај корисникот да ни испрати слики од производот)

ако станува збор за повик до телефонскиот центар, снимка од телефонскиот повик.

Во случај да добиеме ваша согласност за користење на визуелниот асистент на далечина, ние исто така може да обработуваме податоци за датумот и времето на сесијата, локацијата и применото видео.

Во случај да добиеме ваша дополнителна согласност за анализа на податоци поврзани со употребата на производи преку апликациите Connectlife (како што е дефинирано во оваа политика за приватност), ние исто така може да ги обработуваме тие податоци за целите на корисничката поддршка за отстранување проблеми и барања за гаранција, каде што тие податоци може да да бидат проследени и до услужните организации.

Целта и основата на обработката на претходнонаведените податоци се усогласеност со законските одредби во однос на гаранцијата на продавачот за купените производи (обработката е неопходна за усогласување со законска обврска) и исполнувањето на договорот за набавка во однос на купените производи (обработката е неопходна за извршување на договорот).

Период на обработка: Податоците се чуваат во текот на определен период поради можноста од поплаки во врска со условите во склучениот договор и поради гаранцијата според надлежниот закон (период утврден во законот во кој е можно да се поднесе барање до надлежен суд). Снимките од телефонските повици се чуваат во текот на определен период според условите предвидени во законодавството на локално ниво. Личните податоци за користење на визуелниот асистент на далечина и за анализа на податоците се чуваат додека согласноста не биде поништена, каде што можете да ја повлечете вашата согласност во секое време. Податоците ќе престанат да се чуваат во рок од 1 месец од добивањето на отповикувањето на согласноста. 

Што ќе се случи доколку не ги дадете вашите лични податоци? Недоставувањето на претходнонаведените лични податоци може да влијае на добивката и врз квалитетот на поддршката за корисниците во врска со користењето на нашите производи, или врз начинот на решавање на барањата за гаранција. Меѓутоа, во зависност од каналот и од причината за комуникација, можеби нема да ни бидат потребни сите претходнонаведени податоци.

 

3.3. Известување поврзано со производите за кои повторно се обезбедени резерви

Доколку за одреден производ се потрошени количините и нема повеќе резерви, лицето може да ја остави својата е-пошта за да биде известено кога за определениот производ повторно ќе се набават резерви.

За да го известиме лицето за достапноста на производот, ги обработуваме следните податоци:

адреса за е-пошта.

Целта и основата на обработката на вашите лични податоци имаат цел да добиете информација за достапноста на производот. Обработката на личните податоци се врши само врз основа на ваша согласност.

Период на обработка: Сѐ до отповикување на согласноста при што можете да ја повлечете вашата согласност во секое време. Ќе се престане со чување на податоците во рок од еден (1) месец од добивањето на отповикувањето на согласноста или во рок од еден (1) месец откако ќе биде пратено известувањето за достапноста на производот до одредено лице.

Што ќе се случи ако не ги дадете на располагање своите лични податоци? Доколку не ја оставите на располагање вашата e-адреса, нема да можеме да ве известиме за повторното обезбедување на резерви од соодветниот производ, но со ваква цел вие можете редовно да ја проверувате нашата веб-страница.

 

3.4. Корисничка сметка на веб-страницата на Компанијата или мобилна апликација Connectlife

Секое лице може да креира корисничка сметка на веб-локацијата која има цел да го следи напредокот на нарачката, да ја прегледа историјата на купување или да даде мислење за производот. Во рамките на поставките на корисничката сметка, исто така е можно да се изрази волја за примање маркетинг-пораки или да се откаже нивното примање. Истите податоци за пристап како и за корисничката сметка на веб-локацијата, може да се користат за корисничка сметка на мобилната апликација Connectlife.

За да создадеме корисничка сметка, ќе ги обработиме следните податоци:

идентификационен број на корисник

е-адреса на е-пошта,

име и презиме,

телефонски број,

адреса,

јазик на комуникација,

лозинка,

храната што ја преферирате,

билет за услуги и историја на услуги,

најава на сметката на социјалната мрежа (во случај на воспоставување корисничка сметка во рамки на сметката на социјалниот медиум: адреса на е-пошта, име, презиме, јазик на комуникација, URL на фотографија, провајдер, ID на провајдер),

информации за сметката (овозможена најава, дневник, ажурирање на профилот, локација на најавување, креирана сметка, дневник за пристап до сметката)

лозинка (последна најава, оневозможена најава).

Целта и основата на обработката на вашите лични податоци подразбираат обезбедување пристап до вашата сметка и автентификација на корисникот. Со барањето за креирање корисничка сметка, воспоставен е договорен однос, а за исполнување на нашиот дел од договорните обврски, ќе ги обработиме вашите лични податоци (обработката е неопходна за извршување на договорот). Некои од личните податоци (храната што ја преферирате) се обработуваат само во случај доколку вие ги дадете тие податоци, врз основа на ваша согласност и се обработуваат со цел да ве известиме за наш предлог за оброк. Дел од личните податоци (билет за услуги и историја на услугите) се обработуваат заради исполнување на нашите обврски кои произлегуваат од договорот за набавка во однос на купените производи (обработката е неопходна за извршување на договорот).

Период на обработка: Вашите лични податоци се чуваат сѐ додека не ја избришете вашата сметка или до три (3) години по последното најавување на сметката. Податоците обработени врз основа на договорот се чуваат додека трае можноста за поднесување поплаки според договорот пред надлежен закон (период утврден во законот во кој е можно да се поднесе тужба до надлежен суд). Личните податоци што се обработуваат врз основа на ваша согласност, се чуваат сѐ додека согласноста не биде повлечена, а вие може да ја повлечете вашата согласност во секое време. Чувањето на овие податоци ќе престане во рок од еден (1) месец од добивањето на барањето за повлекување на согласноста, при што во тој временски период сè уште може да бидете учесник во нашата комуникација.

Што ќе се случи доколку не ги оставите на располагање вашите лични податоци? Не е можно да се создаде корисничка сметка без претходноенаведените лични податоци. Сепак, не сте обврзани да креирате корисничка сметка (т. е. да обезбедите лични податоци за една таква цел) за да ги купите или да ги користите нашите производи.

 

3.5. Регистрација на производот на нашата веб-локација и мобилната апликација Connectlife

Секое лице што купило каков било наш производи, може да го регистрира производот на нашата веб-локација или преку мобилната апликација Connectlife, во рамките на својата корисничка сметка. Врз основа на регистрацијата, лицето добива поедноставен пристап до упатствата за употреба, до нашите предлози за користење на производот, до информациите поврзани со гаранцијата, за дополнителното продолжување на периодот на гаранцијата и до известувањата за ажурирањата поврзани со уредите на Конектлајф (Connectlife). За одредени производи и во ограничен временски период, повремено нудиме и делумно враќање на цената по која е купен производот во случај на регистрација на производот на нашата веб-страница или мобилната апликација Connectlife.

Со цел да извршиме регистрација на производот, ќе ги обработиме (покрај податоците наведени во точка 3.4.) следните податоци:

број на производот,

сериски број на производот serial,

датум на купување,

копија на пораката при купување

IBAN број (само заради делумно враќање на цената по која е купен производот).

Целта и основата на обработката на вашите лични податоци е да се овозможи продолжена гаранција (поврзана само со одредени производи), да се дозволи пристап до упатствата за употреба и до нашите предлози за користење на производот. Со регистрација на производот, вие ги прифаќате правилата за регистрација кои правно се третираат како договорен однос и за да го исполниме нашиот дел од договорните обврски, ќе ги обработиме вашите лични податоци (обработката е неопходна за извршување на договорот).

Период на обработка: Вашите лични податоци ги чуваме додека не ја избришете регистрацијата на производот, додека податоците поврзани со продолжената гаранција ги чуваме во времетраење на можноста за потврда на побарувањата од договорот според надлежниот закон (период утврден во законот во кој е можно да се поднесе тужба до надлежен суд).

Што ќе се случи доколку не ги оставите на располагање вашите лични податоци? Без претходнонаведените податоци, нема да можете да го регистрирате производот на нашата веб-локација или на мобилната апликација Connectlife. Сепак, кон секој производ при купувањето се приложени упатство за употреба и информации поврзани со гаранцијата.

 

3.6. Обезбедување рецензии на веб-страницата и повратни информации од корисниците поврзани со нашите производи и услуги

Со цел да го овозможиме давањето рецензии од корисници (евалуации, рангирања и коментари) на веб-локацијата, мора да собираме и да обработуваме дел од вашите лични податоци, бидејќи сакаме посветените клиенти и корисници да ги споделат своите искуства со потенцијалните клиенти и корисници. Можеме да ги споделиме искуствата на вистински клиенти и корисници за одреден производ или услуга од еден пазар, исто така, со потенцијалните клиенти и корисници на друг пазар. Методите и условите за давање мислења, рангирање и коментари на веб-страницата се наведени во Правилата за објавување рецензии и коментирање на производите и услугите кои се достапни овде.

Со цел да добиеме повратни информации од корисниците поврзани со нашиот производ и услуги, може да ве контактираме откако производот ви е доставен или услугата е извршена, каде што давањето на вашите повратни информации е доброволно.

Со цел да обезбедиме рецензии од корисници (мислења, рангирања и коментари) или да добиеме повратни информации од корисници, ќе ги обработиме следните податоци:

име или избрано име или рецензија како гостин,

адреса на е-пошта,

детали за купените производи или извршената услуга,

копија од набавната фактура

рангирање или коментар

јазик на рецензија

наш одговор

анализа на чувствата на прегледите на кориснички производи.

Целта и основата на обработката на вашите лични податоци се состојат во тоа да се обезбеди можност дека рецензијата на одделен производ биле дадени од лице кое навистина го купило или го користи конкретниот производ. Обработката на личните податоци може да се врши врз основа на ваша согласност, додека стекнувањето на повратни информации од корисниците поврзани со нашиот производ и услуги во рок од 30 дена по испораката на извршениот производ или услуга се заснова на нашиот легитимен интерес што е во овој случај подобрување на производот, обезбедување квалитет и евалуација на задоволството на клиентите.

Период на обработка: Вашите лични податоци автоматски ќе бидат избришани по пет (5) години по објавувањето на рецензијата на корисникот или по добивањето повратни информации од корисникот. Вашите мислења, рангирања и коментари се видливи на веб-страницата во текот на пет (5) години по нивното објавувањето. Сепак, рецензиите на корисникот или повратните информации од корисникот ќе бидат избришани порано во случај на барање за бришење или повлекување на вашата согласност за таков вид обработка на податоци, при што во такви случаи, чувањето на податоците ќе престане во рок од еден (1) месец од добивањето на барањето за повлекување на согласноста.

Што ќе се случи доколку не ги оставите на располагање вашите лични податоци? Исто така, на веб-локацијата може и анонимно да праќате рецензии (без да ги оставате вашите лични податоци). Сепак, без вашите лични податоци, не би можеле да гарантираме дека мислењата, рангирањата и коментарите се дадени само од посветените купци и корисници.

 

3.7. Известувања, персонализирани понуди преку дигитални канали и сродни услуги

За целите на маркетинг-активностите и за обезбедување информации за нашите производи (на пр. испраќање билтени, персонализирани понуди, покани за учество во наградни игри итн.), потребна ни е ваша јасно искажана согласност (поделена на одредена цел) и без последново нема да ве контактираме за горенаведената цел. Како канал за комуникација, во случај на ваша согласност можеме да користиме е-пошта, социјални медиуми или друга апликација за инстант пораки. За персонализирана понуда (каде што можеме да препорачаме содржини преку реклами и известувања), врз основа на вашата согласност за персонализирани понуди, може да користиме и профилирање како што е опишано во оваа политика за приватност. 

Секогаш можете да ја повлечете дадената согласност преку поставките на вашата корисничка сметка, преку отповикување на процесот на примање пораки, со блокирање на социјалните медиуми или во апликациите за инстант пораки, со менување на поставките за колачиња или со праќање на барање до privacy@connectlife.io.

За целите на известувањата, персонализираните понуди преку дигитални канали и сродни услуги, може да ги обработуваме следните податоци:

име и презиме,

адреса на е-пошта,

телефонски број,

податоци поврзани со наградни игри (модел, сериски број, датум на купување, фактура)

податоци за локацијата на корисникот добиени од мобилниот уред на корисникот (анонимно),

интересите на лицето врз основа на гледањето производи на веб-страниците (анонимно),,

информации за контакт преку апликациите за инстант-пораки,

историја на купување,

поштенски код,

податоци поврзани со испорака, отворање, кликнување и повлекување од процесот на добивање наши пораки (анонимно),,

анализа на чувствата според прегледите на производите од корисникот.

Целта и основата на обработката на вашите лични податоци се состојат во тоа да се овозможи праќање на маркетиншки пораки или да се претстави персонализирана понуда врз основа на вашите интереси или да се подобри вашето искуството како корисник. Обработката на личните податоци се изведува само врз основа на ваша согласност.

Период на обработка: Сѐ до повлекување на согласноста, при што вашата согласност може да ја повлечете во секое време. Чувањето на податоците ќе престане да се извршува во рок од еден (1) месец од добивањето на барањето за повлекување на согласноста, при што, во тој временски период, сè уште може да фигурирате како учесник во нашата комуникација.

Што ќе се случи доколку не ги оставите на располагање вашите лични податоци? Не сте обврзани да ги оставате на располагање вашите лични податоци за маркетиншки цели (давањето согласност за обработка на личните податоци за овие цели е доброволно). Сепак, во тој случај ние нема да можеме да ви праќаме известувања за нашите маркетинг-активности, за нашите производи и да креираме персонализирани понуди за вас.

 

3.8. Информации за вашите активности на нашата веб-страница

Со цел да се подобри функционирањето на веб-локацијата, на статистичките прегледи и на персонализираните понуди, ние, исто така, ги следиме и вашите активности на нашата веб-страница, при што овие податоци се во анонимна форма..

Со цел да се обезбеди следење на активноста на нашата веб-страница, ние ги обработуваме следните податоци:

ознака на корисничка сметка,

историја на набавки,

оперативен систем на уредот,

кој пребарувач бил користен,

веб-адреса (URL-адреса) на почетната страница што ја користите за пристап до нашата веб-страница.

Целта и основата на обработувањето се состојат во напорите да се подобри функционирањето на веб-страницата, на статистичките прегледи. Ние користиме колачиња и слични технологии за следење за да ја следиме активноста на нашата страница, каде што употребата на колачиња е дозволена само врз основа на ваша согласност. Врз основа на употребата на колачиња, ние можеме да ги користиме тие податоци за персонализирани понуди, но само во случај кога ќе добиеме дополнителна согласност за второто. Секогаш може да ја повлечете дадената согласност во поставките на вашата корисничка сметка, со менување на поставките за колачиња или преку праќање на барање до нас на privacy@connectlife.io.

Период на обработка: Вашите лични податоци стекнати со колачиња ќе бидат автоматски избришани по траењето на одредени колачиња (како што е дефинирано во политиката за колачиња), додека вашите податоци што се користат за персонализирани понуди ќе бидат избришани во случај на поништување на согласноста каде што во тој временски период вие може сè уште да биде примател на нашата комуникација.

Што ќе се случи доколку не ги ставите на располагање вашите лични податоци? Доколку не се обезбедат претходнонаведените податоци (со согласност на политиката за колачиња), ние нема да можеме да ја следиме вашата активност на нашата веб-страница и нема да можеме да ја подобриме функционалноста на нашата веб-страница и да подготвиме персонализирана понуда за вас.

 

3.9. Обработка на личните податоци преку социјалните мрежи, апликациите за инстант-пораки и виртуелните простории за разговор

Компанијата може да постави профили на социјалните мрежи (на пр., Линкдин/LinkedIn, Инстаграм/Instagram, Фејсбук/Facebook, Тикток/TikTok, Твитер/Twitter, итн.) или може да користи апликации за инстант-пораки (на пр., Вацап/WhatsApp, Фејсбук месинџер/FB Messenger, Вајбер/Viber, итн.) за комуникација. Социјалните мрежи и апликациите за инстант-пораки ни овозможуваат да ги промовираме нашите производи и услуги или да обезбедиме поддршка за корисниците. Кога станува збор за последната активност, ние, исто така, можеме да избереме и категории на лица на одредена социјална мрежа за кои сакаме да се однесува нашата промоција (во случај на конкретна добиена согласност).

Во тој случај, Компанијата може да биде одговорна за заштитата на личните податоци што корисниците ги споделуваат со Компанијата преку претходнонаведените медиуми, а во исто време, испорачувачот на одделните медиуми е одговорен и за обработката на податоците што тој ја изведува на тие медиуми, па затоа корисниците се советуваат да се запознаат со политиката за приватност на конкретните медиуми.

Доколку го посетите профилот на Компанијата на  одредена социјална мрежа или воспоставите комуникација преку апликации за инстант-пораки, би можеле да ги обработиме следните податоци:

ако сакате да споделите објава, да го означите профилот на Компанијата или да коментирате, добиваме пристап до вашиот јавен профил и до содржината на вашата објава,

ако ни пратите приватна порака на одредена социјална мрежа или преку апликација за инстант-пораки, добиваме информации за вашиот јавен профил или информации за контакт и информации за содржината на пратената порака.

Кога би комуницирале преку социјалните мрежи, преку апликациите за инстант-пораки и виртуелните простории за разговор, би ги обработувале следните податоци за вас:

јавниот профил на едно лице на социјалната мрежа и содржината на објавата,

контакт-информации за лицето во апликацијата за инстант-пораки,

другите податоци кои би ни ги доставиле во текот на комуникацијата.

Целта и основите за обработка на вашите лични податоци се претставени со напорите за промоција на производите на Компанијата и воспоставување комуникација со корисниците на социјалните мрежи или преку апликациите за инстант-пораки. Може да ве контактираме само врз основа на ваша согласност, но можеме да одговориме на вашето барање врз основа на нашиот легитимен интерес, кој ги задоволува потребите на клиентите обезбедувајќи информации поврзани со нашите производи.

Период на обработка: Вашите лични податоци што ние ги чуваме ќе бидат автоматски избришани по една (1) година од почетокот на одвивањето на комуникацијата или порано, доколку побарате повлекување на вашата согласност. Доколку ја повлечете вашата согласност, податоците ќе престанат да се чуваат во рок од еден (1) месец од добивањето на барањето за повлекување на согласноста, при што во тој временски период сè уште можеме да ги обработуваме вашите лични податоци.

Што ќе се случи доколку не ги ставите на располагање вашите лични податоци? Без да ги ставите на располагање вашите лични податоци, вие не би можеле да комуницирате со нас преку претходнонаведените медиуми, а ние не би можеле да одговориме на вашите барања.

 

3.10. Користење на производи преку апликациите Connectlife и анализа на податоци

Со цел да им ги овозможиме сите функции на паметните уреди на корисниците, да ги разбереме потребите на корисниците и да ги одредиме ефикасноста и користењето на уредот, ние ги собираме и ги обработуваме определен дел од вашите лични податоци и податоци за работата на секој уред. Користење на производи преку апликациите Connectlife е можно само во случај на регистрација на корисник и склучување договор за лиценца.

За регистрација на корисникот и за склучување договор за лиценца, ќе ги обработуваме следните лични податоци:

титула (г., г-а),

име и презиме,

јазик на комуникација,

адреса,

телефонски број,

е-адреса.

За време на користењето на уредот, ќе извршиме анализа на податоци поврзани со користењето, при што тие податоци ќе се обработуваат на анонимен начин и без никаква врска со идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува. За таа цел, анонимно ќе ги обработиме следните податоци:

податоци за уредот (марка, модел, сериски број),

датум на инсталација на уредот,

податоци за спарување на уредот со нашиот облак (спарен апарат, тип на спарување и време)

работа на апаратот (наредби испратени до апаратот, поставки на апаратот, статус и статистика, известувања, аларми и грешки на апаратот, барања за билети за сервис, тајмер и автоматизација)

податоци откриени од сензорите на уредот и кои се важни за работата на уредот (на пр. податоци во врска со техничките перформанси, податоци поврзани со можни пораки за грешка, температура, влажност, квалитет на воздухот, итн.),

дневник за резервации (за јавно перење алишта)

слики од храна од апарати и забрзани видеа (креирани со time-lapse)

анализа на однесувањето на корисниците,

резервација на уреди,

потрошувачка на ресурси (вода, електрична енергија),

чување и преференци за храна и пијалоци.

За да го поврзете апаратот со облакот преку локалниот безжичен (WIFI) сообраќај, корисниците исто така треба да вметнат и податоци за Идентификаторот на сетот на услуги (ИДСУ) (Service Set Identifier/SSID) и соодветна лозинка. Сепак, овие податоци се користат само за усогласување на апаратот со модулот за безжичен сообраќај (Wi-Fi), и не се собираат, не се складираат или на кој било друг начин не се обработуваат од нас.

Целта и основата за обработката на вашите лични податоци се состојат во напорите да се обезбеди можност за користење на сите функции на паметните уреди и да се анализира употребата на нашите апарати. Со барањето за регистрација на корисникот и склучувањето на договорот за лиценца се воспоставува договорен однос и, за да го исполниме нашиот дел од договорните обврски, ние мора да ги обработиме вашите лични податоци за договорни цели, додека ги обработуваме вашите лични податоци поврзани со користењето на нашите апаратот и обработката на вашите лични податоци за персонализирана понуда се заснова на ваша согласност. Секогаш можете да ја отповикате дадената согласност во поставките на вашата корисничка сметка или со испраќање барање до privacy@connectlife.io.

Период на обработка: Податоците поврзани со регистрацијата на корисникот и склучувањето договор за лиценцирање се чуваат сè додека можете да остварите одредени права во врска со нашите договорни обврски (период утврден во законот во кој е можно да се поднесе барање до надлежен суд по истекот на договорот за поседување лиценца). Податоците поврзани со користењето на нашиот апарат се чуваат додека не се отповика согласноста каде што можете да ја повлечете согласноста во секое време или додека не ја избришете вашата сметка каде што можете да ја избришете во секое време. Податоците ќе престанат да се чуваат во рок од 1 месец од добивањето на отповикувањето на согласноста или во рок од 1 месец од бришењето на сметката (зависно од случајот), каде што во тој временски период сè уште може да бидете примач на нашата комуникација.

Што ќе се случи доколку не ги оставите на располагање вашите лични податоци? Не е можна регистрација на корисник на апликацијата Connectlife и да склучите договор за лиценца без претходнонаведените лични податоци.

 

3.11. Колачиња и други онлајн-алатки

Ако ја посетите нашата веб-страница, може да складираме колачиња на вашиот уред. За повеќе информации за колачињата што се користат на нашата веб-страница, погледнете ја Политиката на колачиња.

Дополнително, покрај колачиња, користиме и други онлајн-алатки од следниве опслужувачи:

Гугл (Google), имено:

Платформа за маркетинг на Гугл (Google Marketing Platform), со цел да се добијат податоци поврзани со сообраќајот на веб-локацијата (на пр., број на посетители, страниците кои се посетени од посетителите, колку време посетителите поминуваат на веб-локацијата);

Карти на Гугл (Google Maps) заради користење на услугата за мапирање, Google Maps, преку API, со цел да се олесни локацијата на местата што ги навело лицето посетувајќи ја веб-локацијата;

Менаџирање на означувањето преку Гугл (Google Tag Manager), заради управување со ознаките на веб-страницата преку интерфејс на корисникот и заради интеграција на програмските кодови на нашите веб-локации;

Гугл реклами (Google Ads), со цел да се поставуваат реклами, да се изведува ремаркетинг и заради следење на разговори;

Оптимизација на Гугл (Google Optimize), со цел да се направи A/B тестирање и тестирање на веб-страницата;

Комплет за веб-страница (Site Kit), со цел да се подобри и да се монетизира нашата содржина на веб-страницата;

Јутјуб (Youtube), заради воспоставување врска со серверите на Јутјуб (YouTube), онаму каде што се бара користење на додатоци од Јутјуб (YouTube);

Гугл аналитика (Google Analytics), со цел да се собирааат податоци од веб-локациите и апликации за креирање извештаи кои обезбедуваат увиди во интерес на бизнисот;

Линија за пребарување на Гугл (Google Search Console), со цел да се прикажат перформансите на веб-локациите на гугл-пребарувања (Google Search) и како Гугл гледа на нашата веб-страница;

Looker Studio, со цел да се претворат податоците во информации, лесни за читање, лесни за споделување и целосно приспособливи контролни табли и извештаи.

Наведените онлајн-алатки ги изведува Google Ireland Limited, при што одредени информации за користењето на веб-страницата од одредено лице може да се пренесат и на одреден сервер во САД, па затоа предлагаме да се запознаете и со нивната политика за приватност, што е достапно овде: линк. Ако сте сопственик на сметка на Гугл и сте се согласиле за приспособување на рекламите, може да добиеме и извештаи за ефективноста на нашите мерки за рекламирање (вклучувајќи вкрстени извештаи од уредите), демографски информации и интереси на поединци, како и онлајн-функции за рекламирање со вкрстување на уредите.

Мета (Meta), имено:

Мета бизнис-пакет како алатка за управување на социјалните медиуми за Фејсбук и Инстаграм, со цел создавање и закажување содржина за да се одговори на ангажманот за анализа на увидите;

Мета пиксел (Meta pixel), со цел да се поставуваат реклами, ремаркетинг и следење на конверзии.

Наведените онлајн-алатки се изведуваат од компанијата Facebook Ireland Limited, со седиште на плоштадот „Гранд Канал 4“ (4 Grand Canal Square), пристаниште Гранд Канал (Grand Canal Harbour), Даблин 2, D02 X525, Ирска; при што одредени информации за користењето на веб-страницата од страна на одредено лице може да се пренесат и на одреден сервер во САД, па затоа предлагаме да се запознаете и со нивната политика за приватност, која е достапна овде: линк. Ако имате сметка на Фејсбук или на Инстаграм и сте дале согласност за приспособување на рекламирање, ние можеме да добиеме и извештаи за ефективноста на нашите мерки за рекламирање (вклучувајќи ги и извештаите што се добиваат со вкрстување на уредите), демографски информации и интереси на поединци, како и онлајн-функции за рекламирање со вкрстување на уреди.

 

3.12. Ремаркетинг, следење и слични технологии

 Ние и нашите опслужувачи на услуги од трета страна користиме колачиња за да информираме, да оптимизираме и да поставиме реклами, врз основа на вашите минати посети на нашата веб-страница или на нашите мобилни апликации, со цел да рекламираме на веб-локации на трети страни. За таа цел, ние користиме:

- Гугл реклами (Google Ads), обезбедени од Гугл и може да се откажете од ова со посета на страницата за поставки за реклами на Гугл (Google Ads Settings page): https://adssettings.google.com/authenticated, и

- Ретаргетирање на Фејсбук (Facebook Retargeting), обезбедено од Мета (Meta) и можете да се откажете од него со посета на страницата на Фејсбук, каде што треба да се најавите и да одите до Поставки > Реклами > Поставки за реклами (Settings > Ads > Ad Settings). На апликацијата, одете до Поставки и приватност > Поставки > Реклама > Поставки за реклами > Поставки за реклами (Setting & Privacy > Settings > Ad > Ad Preferences > Ad Settings). Потоа изберете ја опцијата Не е дозволено (Not Allowed).  

За да видиме како функционираат нашата веб-страница и мобилната апликација, користиме светлосни сигнали за конверзија, ознаки, скрипти и пиксели, кои изведуваат кратка линија на кодirawe за да ни кажат кога кликнувате на одредено копче или сте стигнале до одредена страница. Употребата на овие технологии ни овозможува да снимиме кога одреден уред, пребарувач или одредена апликација посетува одредена веб-страница.

Ако овозможите услуги засновани на одредена локација на вашиот компјутер или на мобилниот уред во врска со користењето на веб-страницата или на мобилната апликација, вие јасно се согласувате да го евидентираме податокот за геолокацијата (која може да вклучува одредена географска должина и ширина) на вашиот уред. Овие информации ќе се користат како што е наведено во оваа Политика за заштита на податоците, вклучително и за испорачување на специфична рекламна содржина или пораки врз основа на вашата локација.

Ние и нашите опслужувачи на услуги како трети лица може да ги користиме информациите што ги собираме за вас (информации од нашата веб-страница или мобилна апликација, преку вашиот, односно вашите, уред, односно уреди, или од трета страна) за да ни помогнат нам и на нашите испорачувачи на услуги како трети лица во идентификувањето на другите уреди што ги користите (на пр., мобилен телефон, таблет, друг компјутер, итн.). Ние и нашите испорачувачи на услуги како трети лица, исто така, може да ги користиме и информациите добиени преку процесот на вкрстување на уредите, како и другите информации што ги дознаваме за вас, за да ве услужиме во врска со барањето за таргетирано рекламирање на вашите уреди и да ви праќаме е-пораки по е-пошта. Овие колачиња од опслужувачите како трета страна и други технологии се регулирани со специфичната политика за приватност на секоја трета страна, а не со оваа политика за приватност.

 

4. Собирање на лични податоци на деца

Посветени сме на заштитата на личните податоци на децата и признаваме дека родителите или законските старатели можат да ги користат нашите услуги или да ги купуваат нашите производи за семејна употреба, вклучително и од малолетници. Како такви, нашите услуги и производи не се наменети за употреба од поединци на минималната законски пропишана возраст на локално ниво и ние нема свесно да собираме лични податоци од поединци под одредената возраст за каква било цел, ниту, пак, ќе прифатиме регистрација од вакви лица. Во некои случаи, особено кога информациите се собираат по електронски пат, можеби нема да имаме способност да утврдиме дали информациите се собрани од деца под законски утврдената возраст на локално ниво и таквите информации ги третираме како да се дадени од возрасно лице. Ако дознаеме дека дете под законски утврдената возраст на локално ниво дало какви било лични податоци, ќе направиме комерцијално разумни напори веднаш да ги избришеме овие информации.

 

5. Профилирање

Профилирање значи секој облик на автоматизирана обработка на лични податоци што вклучува употреба на лични податоци за проценка на одредени лични аспекти кои се однесуваат на поединец, особено за анализа или предвидување на личниот вкус, интереси, однесување или локација на тој поединец.

Компанијата врши профилирање доколку сте дале согласност за персонализиран директен маркетинг. Профилирањето се врши со користење на различни методи на статистика, математика или предвидувачка анализа, што ни овозможува да ги предвидиме вашите потреби и да подготвиме соодветни понуди врз основа на тоа. Како дел од профилирањето, ги анализираме вашите демографски податоци, како што се локацијата и податоците за набавките и користењето на уредите, врз основа на кои ве ставаме во индивидуален профил и ви испраќаме само понуди за кои веруваме дека одговараат на вашите потреби и навики.

 

6. Постоење на автоматско одлучување

Ние не ги обработуваме вашите лични податоци користејќи средства за автоматско одлучување што може да има правни последици за вас.

 

7. Како ги штитиме вашите лични податоци?

 Со цел да ги заштитиме вашите лични податоци, воведовме голем број технички и организациски мерки, и тоа:

 

Мерки за обезбедување на постојана доверливост, интегритет, достапност и отпорност на системите и услугите за обработка

Мерки за обезбедување на способност за навремено враќање на достапноста и пристапот до личните податоци во случај на физички или технички инцидент

Процеси за редовно тестирање, оценување и евалуација на ефективноста на техничките и организациските мерки со цел да се обезбеди сигурност на обработката

Мерки за идентификација и овластување на корисникот

Мерки за заштита на податоците при пренос

Мерки за заштита на податоците при складирање

Мерки за обезбедување физичка безбедност на локациите на кои се обработуваат личните податоци

Мерки за обезбедување на евиденција на настани

Мерки за внатрешно управување и управување со ИТ и ИТ безбедност

Мерки за обезбедување на минимизирање на податоците, квалитет на податоците и ограничено задржување на податоците

Мерки за овозможување преносливост на податоците и обезбедување бришење.

 

8. Кој ги обработува вашите лични податоци и со кого ги споделуваме?

Вашите податоци се обработуваат или преку внатрешни софтверски програми (на пр., SAG и Hisense CRM) или со употреба на алатки обезбедени од надворешни добавувачи (SAP CDC, Hybris, Salesforce, Mailchimp, SiteKit).

Други поврзани субјекти со групата претпријатија во Хајсенс (Hisense) може да имаат пристап до вашите лични податоци, бидејќи одредени компании се продавачи или производители на производот што сте го купиле, а одредени компании обезбедуваат соодветна поддршка за работењето на Компанијата. Поврзаните субјекти со групата претпријатија во Хајсенс (Hisense) имаат седиште надвор од ЕУ/ЕЕА назначената компанија VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG, Roemerstr. 12, D – 40476, во Дизелдорф, Германија, како нивен претставник според член 27 од GDPR. Пристап до вашите лични податоци може да имаат особено следниве поврзани субјекти на компанијата Hisense:

Хајсенсе Горење Европа (Hisense Gorenje Europe), деловни услуги, д.о.о., Хрватска улица 4, 1000 Љубљана

Горење, д.о.о. (Gorenje, d.o.o.), Партизанска цеста 12, 3320 Велење

Групација Хајсенс Хоум Аплајансис (Hisense Home Appliance Group Co., Ltd.)Филијала Кингдао, F3, зграда 3, Дел Ц, центар за истражување и развој на Hisense, 399, патот Сонглинг, Кингдао, Шандонг, Кина.

Компанијата, исто така, може да пренесува лични податоци на надворешни договорни страни (главно, заради обезбедување плаќања, транспорт и други работи поврзани со вашата нарачка итн.). Во таков случај, Компанијата се обврзува да склучи договор со надворешните договорни страни, што обезбедува соодветна безбедност на вашите лични податоци, а надворешните договорни страни може да ги обработуваат вашите податоци само за целта за која тие се добиени.

Вашите лични податоци, исто така, може да бидат предмет на пренос кон надворешни договорни страни во трети земји. Во овој случај, Компанијата ќе обезбеди соодветни заштитни мерки доколку надворешните договорни страни имаат седиште или обезбедуваат услуги релевантни за заштитата на личните податоци во трета земја која не нуди исто ниво на заштита на податоците како GDPR и презема други обврски утврдени со GDPR во врска со таков вид трансфер.

Всушност, можеме да им ги пренесеме вашите лични податоци на други компании во групата Хајсенс (Hisense) и на нашите дистрибутери кои ги продаваат нашите производи и услуги на одредени пазари или обезбедуваат други услуги поврзани со обезбедување деловна поддршка, поплаки за нарачани производи или со корисничка поддршка. Списокот на нашите компании во одредени земји и на нивните надворешни изведувачи кои може да имаат пристап до личните податоци на корисниците на одреден пазар е наведен во Прилогот. 

Ние можеме да ги пренесеме вашите лични податоци добиени врз основа на вашата согласност во согласност со оваа Политика за заштита на податоците за рекламирање и за учество на социјалните мрежи, особено на:

Google Ireland Limited (registered number: 368047), со регистрирана канцеларија на следнава адреса: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

Facebook Ireland Limited, со регистрирана канцеларија на следнава адреса: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Ireland; Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска:  линк

Pinterest, Inc., со регистрирана канцеларија на следнава адреса: 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 United States, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

LinkedIn/Линкдин како алатка испорачана од Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, Политиката за приватност на Линкдин (LinkedIn) е достапна на оваа врска: линк

За да ги обработиме личните податоци, ние, исто така, ги користиме и услугите на други надворешни изведувачи. Надворешни изведувачи вклучуваат:

опслужувачи на услуги за клауд-компјутерство (облак-компјутерство) и други испорачувачи на технолошка поддршка како што се

o Microsoft Azure, опслужувана од Корпорацијата Мајкрософт (Microsoft Corporation), One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска:  линк

o SAP Hybris опслужувана од SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf/Germany, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o Salesforce Marketing Cloud and Salesforce Service Cloud опслужувани од Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, United States, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o Cloudera опслужувана од Cloudera, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, USA, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o Платформата Tuya IoT опслужувана од Tuya Global Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска:  линк

o Cloudflare France SAS, 6 place de la Madeleine, 75008 Paris, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска:  линк

o Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 United States, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

опслужувачи со алатки за маркетинг кои ни помагаат да ја оптимизираме мрежата и да ги персонализираме содржината и понудите за вас, како што се:

o Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o "eXpoint" SIA, rīvības street 76-34, Riga, LV-1001, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o Mailchimp како алатка испорачана од Intuit Inc., 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o 24TTL B.V., Amsterdam, Noord-Holland, The Netherlands, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o eStoreMedia sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Poland, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076 United States, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o Splunk Inc., 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO CA 94107, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o Twilio Inc., 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

центри за повици и опслужувачи со алатки за управување и снимање на телефонски повици, особено:

o Hisense Europe Customer Care Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Beograd, Serbia;

o 3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, USA, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o Diabolocom SAS, 20, rue de Paix - 75002 Paris, France, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman, Dr.San Jose, CA 95134 USA, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк;

надворешни даватели на услуги за одржување и поправка на нашите уреди

обработувачи за надворешна комуникација, особено на комуникација преку СМС-пораки и виртуелни простории за разговор, особено:

o LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, United States of America, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o Jivochat како алатка опслужувана од Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME., the Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do Suá. Vitória, ES/Brazil, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o TargetFirst, 23 rue de la Croix Lormel, 22190 PLERIN, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска:  линк 

компании кои за нас подготвуваат анкети во врска со задоволството на корисниците од нашите производи и услуги, особено:

o Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, DK-1112 Copenhagen K, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк.

o Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, London EC4R 3TD, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

o Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Ireland, Политиката за приватност на оваа компанија е достапна на оваа врска: линк

Одвреме-навреме, компанијата организира наградни игри и слични промотивни кампањи заедно со трети страни, на кои може исто така да им обезбеди и одделни лични податоци, при што вие ќе бидете информирани за тоа пред собирањето на личните податоци.

 

9. Каде ги складираме вашите податоци?

Вашите податоци се чуваат во внатрешните серверски единици и во работни станици на компанијата (исто така, користејќи облак-технологии) и во системот на податоци наречен езеро (податочното езеро е централизирана архива што ви овозможува да складирате структурирани и неструктурирани податоци во кое било ниво).

 

10. Не ги следите поставките

Законите на одредени земји/држави/провинции бараат да покажеме дали ги почитуваме поставките „Не следи“ во вашиот пребарувач во врска со насоченото рекламирање. Ние се придржуваме до стандардите наведени во оваа Политика за заштита на податоците и не набљудуваме или не следиме какви било барања на пребарувачот „Не следи“ (Do Not Track).

 

11. Кои се вашите права и како да ги остварите

Може да ги остварите следните права во врска со вашите лични податоци што ние ги обработуваме:

Право на пристап – ви овозможува да добиете информации за тоа дали вашите лични податоци се обработуваат и во врска со процедурите и методите на обработката на личните податоци;

Право на исправка – доколку забележите дека вашите податоци не се точни, имате право да ги комплетирате нецелосните или да ги поправите неточните податоци;

Право на бришење – ви овозможува да побарате бришење на вашите лични податоци што ние ги обработуваме. Ние тоа ќе го сториме во согласност со GDPR и доколку нема други ограничувања што нѐ спречуваат да го сториме тоа;

Право на ограничување на обработката – ви овозможува да ја ограничите обработката, додека ја оспорувате точноста на податоците, се спротивставувате на бришење, бидејќи целта на обработката за која се собрани податоците веќе не е релевантна и сакате дополнително складирање поради остварување на легитимни интереси или доколку сте поднеле барање за утврдување на правните причини за обработка;

Право на преносливост на податоци – ви овозможува да добиете копија од дадените лични податоци, во структуриран, најчесто користен хардверски формат, и да ги пренесувате податоците на друг контролор, доколку се исполнети барањата наведени со GDPR;

Право на приговор – овозможува поднесување приговор во случај на собирање и обработка на податоците за целите на директниот маркетинг или во врска со процес на профилирање;

Право на преиспитување на автоматизираното одлучување – доколку одлуката што се рефлектира во нашиот меѓусебен однос се заснова на автоматско одлучување, може да го искористите правото да спроведете нова, неавтоматизирана одлука;

Право на повлекување на согласноста – доколку обработката се заснова на дадената согласност, имате право да ја повлечете согласноста во секое време. Повлекувањето на согласноста нема да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласност пред нејзиното повлекување.

Доколку сакате да користите некое од горенаведените права, може да го сторите тоа преку известување на е-адресата: privacy@connectlife.io.

Покрај горенаведените права, имате право и да поднесете жалба до надзорниот орган. Во случај да ви се повредени правата во врска со обработката на личните податоци, може да поднесете жалба до надлежниот орган:

За компанијата ConnectLife, data technologies, LLC: Information Commissioner of the Republic of Slovenia (Комесар за информации на Република Словенија), по пошта, на адресата: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, или преку е-пошта, на адресата: gp.ip@ip-rs.si

За компанијата Горење ДООЕЛ Скопје, бул. 8ми септември бр. 18 лок. 10, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

 

12. Службеник за заштита на податоците 

За сите прашања поврзани со обработката на вашите лични податоци, нашиот службеник за заштита на податоците ви стои на располагање и може да го контактирате на адресата за е-пошта: privacy@connectlife.io.

BACK TO TOP